HIKIMA A CIKIN SIRRIN WAHALHALUN DA ANNABAWA SUKA SHA

Hakika Allah (SWT)  ya sani cewa dukkan Annabawa mutane ne masu tsananin imani da tsarkin zuciya da kuma madaukakan kyawawan halaye da dabi’a, don kuwa shine ya halicce su ya sanya su masu kakkarfan imani da iklasi. Sai dai kuma, duk da ya ke cewa Annabawa zababbun bayi ne wadanda Allah ya daukaka su birbishin sauran bayinsa, su suka fi kowa haduwa da mafi girman jarrabawa da fitintinu a rayuwarsu ta duniya. Kuma wadannan wahalhalu da suke sha sun kasance alamu da ke nuna tsananin gaskiya da karfiin imaninsu ta yadda mutane za su yi koyi da kyawawan halaye da dabi’u irin nasu, sannan kuma don ya kara kusanci da soyayyar su Annabawan ga Allah ubangiji, haka nan don ladansu ya ribanya a ranar lahira gwargwadon wahalarsu a duniya. Allah ya bayyana mana nau’in yanayin jarrabawar Annabawa ta hanyar hikayoyi a cikin Alkur’ani.

Yayin da Annabi Musa (as) da mutanensa suka sami kansu cikin tsaka-mai-wuya; wato gabansu kogi bayansu kuma rundunar fir’auna ce ke dab da cim masu, da yawa sun fid da rai da samun kubuta. Wadanda ba su da imanin sanin karfin Allah suka ce “An rutsa da mu,” to amma kamar yadda ya zo a ayoyin sai Musa (as) ya ce “A’a, Ubangijina yana tare da ni kuma zai ba ni mafita.” (Suratul Shu’ara, aya ta 62).

Annabi Yunuusa (as) kuwa a tsawon lokacin wahalhalun da ya sha yayin da ya ke cikin kifi, ya mika lamarinsa ne ga Ubangiji inda, kamar yadda ayar Kur’ani ta fada mana, “Ya yi kira (ga Ubangiji)  a cikin halin tsanani." (Suratul Kalam, aya ta 47). A saboda kaskantar da kai da mika lamarinsa ga Allah da Yunus ya yi cikin mawuyacin halin da ya sami kansa, sai Ubangiji cikin rahamarsa da jinkansa ya kubutar da shi daga cikin kifin da ya hadiye shi, sannan ya aika shi ga wata al’umma a matsayin Annabi. Alkur’ani mai girma ya yi mana bayanin wannan jarrabawa da ta sami Annabi Yunus kamar haka:

“Yunus yana daga cikin ma’aikanmu. Yayin da ya gudu zuwa cikin babban jirgin ruwa. Suka yi kuri’a sai ta fada a kansa. Sai kifi ya hadiye shi alhalin ya kasance abin zargi. Ba don ya kasance yana daga cikin masu tasbihi ba, da ya zauna cikin sa har zuwa ranar da za a tashe su. Sai muka fito shi bisa doron kasa yana marar lafiya; kuma muka fitar da bishiyar duma a kansa. Sannan muka aika shi zuwa ga (al’umma mai yawan) dubu dari ko fiye da haka. Sai suka yi imani kuma muka jiyar da su dadi na wani lokaci.” (Suratua – Saffat, aya ta 139 – 148)

Yayin da Manzan mu (saas) mushrikai suka yi masa zobe shi da al’ummarsa babu mai zaton tsira a garesu. Wannan ita ce ranar kunci, ranar jarraba imani. Sannan kuma wannan jarrabawa ce ta musamman wadda za ta sa cikakkun muminai masu karfin imani, wadanda suka hakikance a zukatansu cewa taimakon Allah zai zo kuma suka mika dukkanin lamarinsu  gare shi, za su kasance tabbatattu bisa dugadugansu. Kuma kamar yadda Allah ya hukunta, wadanda suke da nakasa a cikin imaninsu da Allah da kuma munafukai sun fid da kaunar samun rahamar Allah a wannan hali inda suka kama dabarun kansu don neman mafita. Allah mabuwayi yana bayyana mana wannan mawuyacin hali a wata ayar kamar haka:

  “Yayin da suka zo muku daga birbishi da kuma ta kasanku, yayin da idanunku suka juye kuma zukatanku suka zo makogoro, kuma kuka yi wa Allah mummunan zato, a wannan hali an jarrabi muminai aka girgiza su matukar girgizawa. Yayin da munafikai da wadanda suke da ciwo a zukatansu suka ce ‘ba abin da Allah da Manzansa suka alkawarta mana sai rudi.’ Kuma wata kungiya daga cikinsu ta ce ‘Ya ku mutanen Yathrib, babu matsayi gare ku don haka ku dawo!’ Wasu daga cikinsu suna neman izini daga Annabi suna cewa ‘Babu tsaro a gidajenmu,’ alhalin ba batun rashin tsaro ba ne; kawai dai suna nufin gudu ne.” (Suratul Ahzab, aya ta 10 – 13)

A cikin wannan matsanancin yanayi, Ma’aikinmu (saas) tare da sauran muminai da ke tare da shi sun kasance suna masu tsammanin taimako daga Allah mabuwayi yayin da suka mika lamuransu gare Shi tun da sun san dama ya yi alkawarin zai taimaki masu imani da dogaro gare Shi. A wannan ayar Allah yana fada:

“Yayin da muminai suka ga rundunar taron dangi sai suka ce: ‘Wannan shine abin da Allah da Manzonsa suka alkawarta mana. Allah da Manzonsa sun yi gaskiya. Wannan bai kara musu komai ba sai imani da sallamawa.” (Suratul Ahzab, aya ta 22).

Haka kuma kamar yadda a wata ayar Allah ya ke bayyana mana, “Allah ya dauke wa muminai yaki. Allah mai karfi ne, mabuwayi.” (Ahzab, aya ta 25)

Annabi Yusuf (as) shi ma   ya hadu da manyan nau’o’i na jarraba a zamaninsa. Yadda a ka kulla masa kazafi sannan a ka wurga shi cikin kurkuku a ka mance da shi na tsawon shekaru, tabbas ba karamar jarraba ba ce wannan. Haka kuma tabbas daya daga cikin jarrabawar da ya tsallake cikin nasara da taimakon Allah ita ce yadda tun farko ‘yan uwansa suka jefa shi cikin rijiya inda ya zauna cikin duhun rijiyar yana mai tawakkali da tsammanin taimakon Allah. In da tawagar matafiyan nan ba ta biyo ta wajen rijiyar nan, kuma da mutanen cikin tawagar ba su nemi jawo ruwa a rijiyar ba, to da watakila nan zai shafe kwanaki ciki  har shahada ta zo masa. Sai dai kuma ba makawa komai yana gudana ne da ikon Allah. Allah ya halicci Annabi Yusuf (as) ya sanya shi cikin madaukakan Annabawa masu girma sannan ya hukunta samun tsira da daukakarsa a bisa kyakkyawan tsari.

Annabi Ludu (as) ya sha fama da mutane batattu a zamaninsa, Annabi Ayyub (as) ya nuna juriya a yayin tsananin rashin lafiyar da a ka jarrabe shi da ita, Annabi Haruna (as) ya sha wahala yayin wa’azi kan mushirikan mutane masu kin gaskiya, Annabi Yahya (as) kuma ya yi shahada a hannun masu adawa da kiran Allah ne a zamaninsa, yayin da kuma Annabi Isa (as) ya sha wahalar gwagwarmaya da kaidin munafukai. Gaba daya wadannan Annabawa an jarrabe su da bala’o’i makamantan juna. Haka nan kuma musulmi da suka bi hanyar Annabawan su ma sun hadu da irin wadannan nau’i na bala’i daban daban. Mutanen da suka yi imani bayan sun ga hujjojin da Allah ya baiwa Annabi Musa (as)  sun yi hakan ne bisa yakini duk kuwa da sun san cewa fir’auna zai yanke hannaye da kafafunsu sannan ya kashe su. Sahabban Manzanmu (saas) sun sha gwagwarmaya da kafirai wadanda suka fitar da su daga gidaje da garuruwansu, suka azabtar da su har kuma suka kashe wasu daga cikinsu. Hakika muminai sun gamu da babbar jarrabawar imani yayin da suka shiga cikin ukubar kafirai. Allah madaukaki ya na yi mana bayanin  halin da muminai suka sami kansu yayin da a ka wurga su cikin wutar da kafirai suka hura a cikin wadannan ayoyi kamar haka:

“An la’anci ma’abota rami. Wuta ce wadda a ke hura wa. Yayin da suke zaune a gefenta, suna kallon abin suke aikatawa a kan masu imani. Ba komai ba ne ya sa suke azabtar da su sai don cewa sun yi imani da Allah, mabuwayi, abin godiya. Wanda mulkin sammai da kasa ke gare Shi. Allah mai gani ne a kan kowane abu. Wadanda suke azabtar da muminai maza da mata, sannan ba su tuba ba, suna da azabar wuta kuma suna da azabar gabara.” (Suratul Buruj, aya ta, 4 – 10)

Tabbas Allah mabuwayi shi ne mai yin halitta, da halitta ta musamman, ya halicci Annabawa da muminai da masu wa’azi, wadanda ke mika wuya gare Shi, kuma suke daukaka son Sa fiye da komai, rayuwarsu da mutuwarsu don shi suke yi. Ya haliccesu don aljannarsa, amma a na jarrabarsu a rayuwar duniya. Akwai hikima a cikin wannan; jarraba da wahalhalun da suke fuskanta alamu ne na daukaka, da sadaukarwa da kuma iklasi da tsananin soyayyar Allah mai girma. Annanbawa da tsananin juriya da gaskiyarsu, da sadaukar da kansu, da mika wuya da kuma tsananin iklasi da kyawawan dabi’unsu, suka kara girman matsayinsu. Wadannan kyawawan dabi’u na su wadanda saboda su suka zama mafi daraja da daukaka a cikin ‘yan aljanna, su ne juriya da dogewarsu a bisa bin tafarkin Allah. Kuma Allah mahalicci ya shirya wannan yanayi na wahalar jarrabawa ne don mu da su mu gane muhimmancin sallamawa da mika wuya gare Shi. Babu kokwanto cewa Allah yana bada kariya da tallafawa muminai yayin da kuma yake tare da su a kowane hali. Don haka yana da muhimmanci muminai su san haka don su rika nuna juriya da hakuri a halayen wahalhalu da suka sami kansu a cikin a kan tafarkin Allah. Annabawa da wadanda suka yi imani tare da su kuma suka bi su za su tarar da kyakkyawan sakamako da kyakkyawar rayuwa a  ranar alkiyama saboda hakuri da suka nuna. A wasu ayoyi Allah yana cewa:

“Wadannan za a saka musu da madaukakiyar aljanna saboda hakurin da suka yi, kuma za a tarbe su a cikinta da gaisuwa da aminci. Za su dauwama a cikinta har abada. Makoma da mazauni sun kyautata.” (Suratul Furqan, aya ta 75 – 760

Jarrabawar duniya babbar rahama ce ga musulmi masu imani

Samuwar Allah abu ne da babu tantama a cikinsa. Duk mai inkarin samuwar Allah makaryaci ne, kuma mayaudarin kai, domin hujjoji da alamomin samuwar Allah bayyane suke a ko’ina. Kuma abu ne mai wuya mutum, bayan sanin wadannan alamomi bayyanannu, a ce ya kasa gane samuwar Allah mabuwayi.

Halittar mutum da kwayar halittar rai, da haske, da kwayar zarra, da halittar wannan duniya da sauran duniyoyi daban da ta mu, duk hujjoji ne da suke nuna girman daukaka da gwanintar Allah a halitta. Babu mai musun wannan. Dalilin da ke sa wasu mutane fada wa a cikin rudu na samuwar Allah ba wai don suna musun samuwarsa ba ne. A’a, sai dai abin kawai da yake nauyaya zukatan wadannan mutane wajen mika wuya ga Allah shine kasawarsu wajen fahimtar jarrabawar da Allah ya ke yiwa bayinsa da kuma hikimarsa ta y in hakan. Jarrabawar duniya  ta kan firgita su su dimauce, yayin da wahalhalun da  ke cikinta suke kara nisanta su daga Allah Ubangiji. Tun da yake dama ai kowa  yansan umarnin da a ka yi masa na bautar Allah mahalicci. A wata aya Allah mai girma yana cewa:

“Suka yi musun ayoyinmu bisa zalunci da dagawa, alhalin suna da yakini a kansu. Dubi yadda karshen masu barna yake.” (Suratul Namli, aya ta 14)

Dukkan mutane a cikin zukatansu sun san da samuwar Allah da kuma wajibcin rayuwa a bisa umarninsa, amma duk da haka wasunsu sun kasance suna kidimewa da sanya  kokwanto a duk lokacin da a ka jarrabe su. Abin da ya sa mutanen Annabi Musa (as) suka ce da shi “Ka je kai da ubangijinka ku yi yakin, mu muna nan zaune” (Suratul Ma’ida, aya ta 24), a yayin da suka fuskanci jarrabawa, shine saboda zukatansu sun fifita son duniya a kan yaki don daukaka addinin Allah.

Hakikanin lamarin shine kyakkyawar dabi’a da musulmi suka nuna a yayin hadin guiwar kafirai suna caccakar Alkur’ani, shine kamar haka:

“Wadannan da mutane suka ce da su ‘hakika mutane (kafirai) sun yi taron dangi a kanki, ku tsorace su.’ Amma sai wannan ya kara musu imani inda suka ce ‘Allah ya isar mana, madalla da (Allah) majibincin lamari.” (Suratu Al’Imrana, aya ta 173)

Musulmi wadanda suka mika wuya suka dogara ga Allah a halin kunci, an bayyana su da cewa:

“Wadanda in musiba ta same su sai su ce ‘Daga Allah mu ke kuma zuwa gare shi za mu koma.’” (Suratul Bakara, aya ta 156)

Allah mai girma da buwaya yana fada mana a wata ayar cewa riskar kyakkyawan sakamako da samun babban matsayi ya kan samu ne ta hanyar cin jarrabawa da kyakkyawar dabi’a da mika wuya tare da hakuri da sadaukarwa:

“Kyautata aiki (bauta) ba shine juya fuska sashen gabas ko yamma ba. Sai dai kyakkyawan aiki shine wanda ya yi imani da Allah, da ranar lahira, da mala’iku, da littafi, da Annabawa, da wanda kuma ya bayar da dukiya, da matafiya, da mabarata, da wadanda ke cikin kangi (na bauta) , sannan ya tsaida sallah ya bada zakkah, da wadanda suke cika alkawari in sun dauka, da masu hakuri a halin tsananin talauci da ciwo da halin yaki. Wadannan sune wadanda suka mika wuya da gaskiya. Wadannan sune masu takawa (tsoron Allah).”  (Suratul Bakara, aya ta 177)

Allah kan sanya halin kunci ga al’ummun da suka bar  hanyarsa a bisa wata hikima da kuma manufa. Yawancin mutane suna da halayyar nan ta maida hankulansu kan al’amuransu na rayuwar duniya, su mance da Allah yayin da suke cikin ni’ima da jin dadi. Irin wadannan mutane zatonsu idan suna da hali da wadata shikenan ba su ba samun matsala, har ma suna ganin su ma masu iko ne. Sai dai Ubangiji ya jarrabi al’ummu wadanda suka fada cikin rudun shagala da rafkanuwa saboda wadata da arzikin da Allah ya ba su, duk kuwa da an gargade su cewa su guji girman kai da dagawa. Amma sai suka yi wa Allah tsaurin kai suka fandare, a maimakon jarrabawar da suka sami kansu ciki ta sa su gane su komo kan tafarki don Allah ya yafe kurakuransu. A wata aya Allah ya na cewa:

“Hakika mun aika da manzanni zuwa ga al’ummu kafin zuwanka, sai muka kama su da tsanani da wahalhalu domin cewa ko za su kaskantar da kan su.” (Suratul An’am, aya ta 42)

Tabbas jarraba ta hanyar kunci da tsanani ta kasance babban hanyar tunatarwa ga fandararrun al’ummu. Allah ya bamu labarin halin wata fandararriyar al’umma da mutanen ta suka kasance  cikin jirgin ruwa wadda kuma ke fuskatar igiyar ruwa ta kowane bangare a tsakiyar teku, kamar haka:

“Shine wanda ke tafiyar da ku a doron kasa da cikin kogi, har yayin da kuka kasance a cikin jirgin ruwa, kuna tafiya da iska mai dadi kuna farin ciki da ita, sai kakkarfar iska (mummuna) ta zo musu, inda igiyar ruwa ta taso musu ta kowane bangare, suka yi zaton za a halakar da su, sai suka roki Allah suna masu tsarkake bauta gare Shi suna cewa ‘in har ka tserar da mu daga wannan za mu kasance cikin masu godiya.”  (Sura Yunus aya ta 22)

Ga hikimar wannan jarrabawa. Wadannan mutane, bayan sun fahimci cewa rayuwar wannan duniya ba mai dauwama ba ce, kuma suka tuna cewa duk wani iko da karfi yana ga Allah shi kadai sannan sun san a wannan hali da suke fuskantar halaka daga igiyar ruwa ba su da wata mafita sai komawa ga Allah mai komai da ikon komai. Amma bayan sun kubuta daga wancan hatsari sai suka koma ga halinsu na rafkana.A aya ta gaba Allah yana bayyana mana kamar haka:

“Amma yayin da ya kubutar da su sai ga su suna dagawa a bayan kasa ba tare da hujja ba. Ya ku mutane! Hakika dagawarku kuna yi wa kanku ne. Dan dadi ne na rayuwar duniya, sannan gare mu za ku dawo kuma mu ba ku labarin abin da kuka aikata.” (Sura Yunus, aya ta 23)

Mutane a hankalin kansu sun san abin da ya kamata su yi na daidai. Domin kowane mutum ya san yakamata ya zama cikakken bawan Allah kuma ya dage wajen neman yardarsa. Abin da ke sa wa wasu mutane ba su damu su san girma da karfin Ubangiji ba shine saboda rudin zuciya da shaidan wanda ke fifita musu son rayuwar duniya marar dauwama har su mance da tunanin Allah da lahira. Sai dai kuma duk irin kokarin mutane na ganin sun yi watsi da hikimar Allah ta jarrabawa a duniya, hakan ba zai hana a  jarrabe su ba. Ruduwa da shagala da rayuwar duniya ba zai ba su nutsuwa da salama ba matukar sun yi watsi da al’amarin gaskiyar da zukatansu suka sani amma suka take. Farin ciki da jin dadin da suke hankoron samu a wannan rayuwa duk rudu ne da karya. Tun da sun kasa fahimtar cewa farin ciki da nutsuwa Allah ne ya ke saukar da su ga bayinsa, to yana da matukar wuya su iya samun kwanciyar rai da rayuwar farin ciki kamar yadda suke fata. Wanda ma bai yarda da cewa rayuwar duniya jarrabawa ce ba, to ya ya zai iya gane haka!

Me zai faru a duniya in babu jarrabawa?

Duk wasu abubuwa wadanda saboda su ne mutum ya cika mutum, in babu jarrabawa duk za su gushe. Darajoji da suke samuwa daga kyawawan dabi’u kamar sadaukar da kai, biyayya, hakuri da juriya, soyayya, tausayi, girmamawa, taimako da zumunta duk za su rasa ma’ana. Rigengeton aikata alheri da kuma son kyautatawa sauran mutane shi ma zai zama ya rasa muhimmanci ko daraja. Ka ga kuwa duk wanda rayuwarsa ta zama babu wani abu da ke da kima ko daraja a cikinta, to rayuwar nan ba  ta da amfani.

Soyayyar Allah ce dalilin mika wuyan muminai da juriyarsu a yayin da suka sami kansu cikin halin kunci. Domin in za a kyale mutum sakaka ba a jarrabarsa, to zai koma ne kamar dabba wadda manufar rayuwarta bai wuce ci da sha da yin barci ba. Hakan ne ya kan sa mutum ya rasa sinadarin jin dadin rayuwa. Irin wannan yanayin rayuwa na karya shine masu da’awar akidar Darwiniyanci suke ta kokarin tunkuda mutane cikinta a tsawon shekaru. A rayuwar da ba a jarrabar mutum, wadda kuma babu kyakkyawar dabi’a da sanin yakamata a cikinta, wadda rayuwa ce kawai marar manufa, a nan ba ka iya bambance rayuwar mutum da ta dabba tun da duk suna rayuwa ne, kamar yadda Darwiniyawa ke riya wa,  a bisa hanyar dabi’a guda marar bambanci. Duk lokacin da halitta ta yi watsi da tsarin Allah a doron kasa, daga nan rayuwa ta zama ta karfinka-ya-kwace-ka kenan.

Zai yi kyau a nan mu kawo wani al’amari: Hatta dabbobi an halicce su da ruhin so da kauna, biyayya, sadaukar da kai da kuma tallafawa juna. Saboda haka a yanayin da mutane suka kasance kara-zube ba a jarrabar su da komai, za su zama ba su da manufa ko kyakkyawar dabi’a wanda hakan zai sanya su  kasan dabbobi wajen kaskanci. Allah mai girma yana fada mana cewa kafirai wadanda suke bautar son zuciyarsu dabbobi ma sun fi su:

“Shin kana zaton mafi yawansu suna ji ko lura (su hankalta)? Su fa kamar dabbobi su ke. Kai sun fi (dabbobi) bacewa daga hanya!” (Suratul Furqan, aya ta 44)

Abin da wasu mutane suka kasa fahimta shine: jarrabawa ta na kara wa mutane daraja. Mu kan so wani bawan Allah da ya gabata saboda irin hakuri da juriyar da ya nuna don neman yardar Allah. Annabawa sun sami mafi girman daukaka ne saboda sun bi Allah da hakuri a kan duk abin da ya same su a tafarkinsa. Wanda kuwa ya yi hakuri kan bin Allah, Allah zai daukaka shi ya girmama shi. Su ne mutane masu kauna da son bayin Allah, wadanda kuma, duk da yake cewa an halicci mutum da dabi’ar son kai da hassada, amma ba su nuna haka ba saboda Allah, suka danne zuciyoyinsu a kan kyasi da hassada, suke daukaka sauran musulmi a kan kawukansu kuma suke rokon gafarar Allah a kan kurakuransu. To masu irin wannan siffa dole su kasance ababen ambato da girmamawa a gobe kiyama.

Ubangiji ya kan daukaka mutum mai juriya da hakuri a bisa jarrabar da Allah ya yi masa. A sakamakon dauriyar da mutum ya nuna saboda Allah duk kuwa da bakar wuya da tsananin ciwo da wasiwasin zuciya, amma ya jure ya mika lamari da fatansa ga Allah, to Allah yana kallonsa da girma da tausayawarsa.

Hakurinsa zai zama ado gareshi a cikin aljanna, saboda cewa ita aljanna a na samunta ne ta hanyar nuna hakuri da juriya yayin jarraba a tafarkin Allah, wanda a ka yi don neman yardar Allah kadai. A wannan aya ta Alkur’ani Allah yana cewa:

“Ko kuna zaton za ku shiga aljanna ba tare da Allah ya san wadanda suka yi kokari a cikinu da  kuma masu hakuri ba?” (Sura Al’Imrana, aya ta 142)

Bai kamata a mance da wannan batu na gaskiya ba: Allah mai ikon halitta wanda ya sanya kunci a matsayin jarrabawa musamman don ya jarrabi bayinsa, kuma shine ya nuna hanyoyin magance su. Daya daga wadannnan hikimomi wadanda Allah ya sanar da muminai su a cikin Alkur’ani shine cewa babu wanda za a dora wa abin da ya fi karfinsa:

“Allah ba ya dora wa rai face abin da za ta iya dauka. Abin da ta aikata yana gare ta; kuma abin da ya cancanceta yana kanta.’Ya Ubanfijinmu, kada ka kama mu da laifin abinda muka manta ko muka yi kuskure a kai! Ya Ubanhijinmu, kada ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora a kan wadanda suka gabace mu! Ya Ubangijinmu, kada ka dora mana abin da ba za mu iya daukarsa ba! Ka yi mana rangwame, ka gafarta mana, kuma ka yi mana rahama. Kai ne majibincin lamarinmu, ka taimake mu a kan kafiran mutane.” (Suratul Bakara, aya ta 286)

Musulmin da ya fuskatar da lamarinsa ga Allah a cikin kowane irin hali shine cikakken bawan Allah mai biyayya gareshi. Kuma duk irin tsananin kuncin da mutum zai gamu da shi a halin jarrabawa, to ba za a jarrabe shi da abin da ba zai iya dauka ba. Halin kunci da wahala ya kan zama hanyar gyara halin bayi, a jawo su don su kusanci Ubangijinsu, kuma don a kare su daga shagala domin su dace da rahamar Allah madauwamiya ta aljanna.

Bugu da kari kuma, mutumin da ke gamuwa da kunci da wahala zai fi ganin darajar aljanna da tarin ni’imominta. Mutumin da a ka jarrabe shi da talauci da yunwa a wannan rayuwa ta duniya zai fi nuna godiya ga Allah da kara bauta da mika wuya gareshi yayin da ya sami kansa cikin aljanna inda yake samun abin da duk zuciyarsa ta ke bukata cikin sauki ba tare da wata wahala ba. Wanda ya yi hakuri da juriya a bisa tsananin rashin lafiya a duniya, ka san ba karamin farin ciki zai yi ba in ya ga cewa a aljanna babu sauran rashin lafiya ko wahala. Wanda a ka cuta bisa rashin adalci a wannan rayuwa to zai sami kyakkyawar sakayya a lahira inda zai shiga aljanna ya dauwama cikin halin farin ciki da jin dadi, da kuma uwa uba, samun kusancin Ubangijinsa, babu wata tawaya ko nakasa. Misali, musulmi wanda ya kasance gurgu a wannan duniya zai zama mai kafa a cikin aljanna kamar bai taba yin nakasa ba. Haka nan idan mutum makaho ne a duniya to a aljanna ganinsa zai kasance ya ma fi na masu idanun a wannan duniya, inda zai kalli halittu ya gane hikima da kudirar Allah a cikin sha’anin halittar. Idan kuma mutum a na ganinsa mummuna a duniya, to idan ya shiga aljanna za a maida shi kyakkyawa.  Haka kuma ba karamin abin daraja da godewa ba ne ga mumini wanda ya san yadda rayuwarsa ta kasance a duniya inda ya gudanar da ita cikin juriya da hakuri.

Musulmi zai gane rahamar Allah a kansa in ya kwatanta rayuwar wannan duniya da kuma madauwamiyar rayuwar lahira. Don kuwa  rayuwar duniya takaitacciya ce da a ke jarrabar mutum a cikinta, jin dadi ne na dan lokaci. Su kuwa wadanda suka yi hakuri a yayin kunci da wahala saboda Allah, wadanda kuma rayuwarsu gaba daya suka tafiyar da ita a hanyarsa yayin da tunaninsu da ayyukansu gaba daya Allah suka fuskanta, to su ne ke samun mafita a gobe kiyama.

“Wadanda kuma suka yi imani kuma suka yi ayyuka masu kyau, za su kasance masu jin dadi a cikin lambu (na aljanna).” (Suratur Rum, aya ta 15)

 


2010-05-20 23:00:09

Bayani akan shafin | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."